Вторник, 29 Март 2016 15:32

Концепція кадетської освіти та виховання в Україні

Концепція кадетської освіти та виховання в Україні

Вступ.
Концепція кадетської освіти та виховання спрямована на задоволення потреб Держави та суспільства у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для державної служби як військового, так і цивільного напрямку, формування належного рівня національної свідомості, достатньої життєвої компетентності, різнобічний розвиток індивідуальності на основі виявлення та розвитку її задатків і здібностей, задоволення інтересів і потреб, формування ціннісних орієнтацій та вмінь вільно використовувати здобуті знання для розв'язання практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій.
На сьогоднішній день в Україні створена значна мережа військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, ліцей МВС, кадетські класи. Разом з тим вони не мають єдиної науково-методичної база, системи підготовки педагогічних кадрів для них та підвищення кваліфікації. Методичне керівництво цими закладами покладено на Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України,  в якому відсутні засоби для його здійснення.
Також вони підпорядковані різним Міністерствам та відомствам,  не мають єдиного органу координуючого і контролюючого дані навчальні заклади та не мають достатнього зв'язку з вищими навчальними закладами до навчання в яких вони готують своїх вихованців. Тому і працюють вони розрізнено, досвід їх роботи недостатньо аналізується та узагальнюються, в результаті чого ефективність їх роботи недостатньо висока.

 

Концепція пропонує використання досвіду роботи суворовських військових училищ, кадетських корпусів та навчальних закладів подібного типу з роздільним навчанням, систему підготовки педагогічних кадрів для них та систему організації управління даними навчальними закладами.  

 

Діяльність вищевказаних закладів була спрямована на задоволення потреб Держави та суспільства у підготовці висококваліфікованих управлінських кадрів, вивчення та розвиток задатків та здібностей особистості та направлення для подальшого навчання до вищих навчальних закладів з їх урахуванням
Їх діяльність спиралась на глибоке знання психологічних особливостей розвитку підліткового віку, становлення особистості підліток-юнак. У процесі навчання та виховання також враховувались відмінності у психологічному розвитку юнак-дівчина.
Багато років в шкільній практиці не враховувалась диференціація педагогічної діяльності з урахуванням полової статі дітей. Дослідження останніх років доказує не тільки важливість, а необхідність такого врахування.
Мозок хлопчика та дівчинки побудований по різному, по різному протікає їх фізичний та психологічний розвиток та їх соціальне становлення. Відомо, що у шкільному віці дівчата домінують і фізично, і інтелектуально, і соціально. А хлопчики знаходяться у стані постійного стресу, тому що від нього вимагають бути подібними успішним дівчатам. Хлопчики просто катастрофічно бояться бути смішними, часто приховують невпевненість у собі. Найбільший часто спосіб маскування - агресивність.
В цей час для нього важлива підтримка, похвала, порада дорослого, краще чоловіка, яких є для нього авторитетним.
Хлопчик, який відчуває таку підтримку, не страждає від таких комплексів і ця підтримка автоматично виробляє впевненість у собі. Хлопчики, які не мають такої підтримки часто втрачають істинно чоловічі якості - цілеспрямованість, впевненість у своїх силах, вміння відстоювати свою думку. А ці якості необхідно цінувати і розвивати, допомогти хлопцям стати справжніми чоловіками. Для цього потрібно розуміти що відбувається з ними на кожному етапі дорослішання і враховувати в практичній діяльності.
Також в цих закладах враховувалось те, що підлітковий вік це стадія онтогенетичного розвитку між дитинством і дорослістю,  яка характеризується якісним змінами, пов'язаними з входженням у доросле життя та є визначальними у становленні особистості. В цьому віці проходить становлення складних форм аналітико-синтетичної діяльності, формування мислення. Він є одним з найбільш критичних вікових періодів і саме в цей час дитина стає "трудною".  Як правило, підліткам притаманна нестійкість настрою, поведінки, постійні зміни самооцінки, неадекватна реакція. Цей вік багатий конфліктами та ускладненнями. Все це вимагає від дорослих, які його оточують, постійної уваги, вимогливості та делікатності,  створення умов для розвитку задатків та здібностей

Поєднання цих факторів при організації навчально-виховного процесу у  суворовських військових училищах, кадетських корпусах та навчальних закладах подібного типу стало визначним у підготовці висококваліфікованих управлінських кадрів та видатних діячів у всіх сферах суспільного життя.
Вектор кадетської освіти, спрямовуючись у площину цінностей особистісного розвитку, зумовлює принципову необхідність переосмислення усіх факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.

 

І. Мета, завдання і засади кадетської освіти та виховання.

Мета:

Відтворення (створення) системи середніх навчальних закладів закритого типу з роздільним навчанням і професійною направленістю навчання та виховання, допрофесійною підготовкою, направлених на задоволення потреб особистості та держави в підготовці висококваліфікованих управлінських кадрів з масштабним мисленням, високою моральністю, які володіють лідерськими якостями, готові до самовідданої державної служби, визнають верховенство суспільних інтересів, та виявили бажання присвятити свою трудову діяльність виконанню обов'язків в сфері державної служби як військового так і цивільного напрямку.
Для реалізації мети кадетської освіти та виховання створюється система кадетських навчальних закладів.
Кадетські навчальні заклади (далі КНЗ) - це середні загальноосвітні навчальні заклади закритого типу з роздільним навчанням, професійною направленістю навчання і виховання та допрофесійною підготовкою.Основні завдання:

  • створення раціональної мережі кадетських навчальних закладів, які забезпечують підготовку до державної служби;
  • створення єдиного органу управління, яких координує, контролює дані навчальні заклади, приймає участь у їх ліцензуванні та атестації;
  • створення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для кадетських навчальних закладів;
  • удосконалення взаємодії кадетських навчальних закладів з вищими навчальними закладами;
  • різнобічний розвиток індивідуальності вихованців кадетських навчальних закладів на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;
  • збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців; виховання як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;
  • забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.

Кадетські навчальні заклади - це простір життя дитини; тут вона не тільки готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомленого вибору особистого життєвого шляху.


Діяльність кадетських навчальних закладів  ґрунтується на засадах органічного поєднання національного і загальнолюдського. Домінантою виховного процесу має стати виховання патріотизму, любові до Батьківщини.  
Освітній процес в них будується на засадах наукових знань, будь-який предмет вивчення розглядається у відповідності з даними про нього сучасної науки.
Кадетські навчальні заклади є світськими. Втручання в їх діяльність релігійних організацій, пропаганда релігійних віровчень, прилучення учнів до релігійної віри у загальноосвітній школі не допускаються. Водночас у процесі вивчення гуманітарних предметів доцільне загальне ознайомлення вихованців з релігіями як феноменом загальнолюдської культури.


Очікуємий результат:

створення середовища для підготовки з дитинства висококваліфікованих управлінських кадрів з масштабним мисленням, високою моральністю, які володіють лідерськими якостями, готові до самовідданої державної служби;
створення умов для усвідомленого вибору професії у сфері державної служби;
створення оптимальної системи управління кадетськими навчальними закладами, які забезпечують їх діяльність та розвиток;
створення системи підготовки педагогічних кадрів для кадетських навчальних закладів.


ІІ. Організація навчально-виховного процесу

При організації навчально-виховного процесу та життєдіяльності в кадетських навчальних закладах застосовуються положення Постанови Кабінету Міністрів України від 17  липня 2003 року №1087 "Про військовий ліцей" та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999 року  № 717 "Про військовий ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою"
Основою організації навчально-виховного процесу кадетських навчальних закладів повинно стати реальне знання потенційних можливостей вихованців, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості.
 Гуманістичні цінності освіти зумовлюють зміну авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно орієнтовану. Сутнісними ознаками цих змін є навчання і виховання особистості на засадах індивідуалізації, створення умов для саморозвитку і самонавчання, осмисленого визначення своїх можливостей і життєвих цілей.
Диференціація та індивідуалізація навчання і виховання стають основоположним принципом роботи кадетських навчальних закладів. У них створюється педагогічна система на засадах врахування освітніх потреб, можливостей і пізнавальних інтересів, яка забезпечує як роботу з обдарованими дітьми, так і запобігання неуспішності і відставанню. Це досягається, зокрема, ефективним поєднанням інваріантної і варіативної складових Базового навчального плану у задоволенні запитів вихованців і досягненні ними найкращих освітніх результатів.


ІІІ. Управління кадетськими навчальними закладами

Для управління кадетськими навчальними закладами створюється центральне Управління.
На Управління покладається:
розроблення державних стандартів кадетської освіти;
організація науково-методичного забезпечення;
організація підготовки керівних кадрів та складу вихователів,  підвищення їх кваліфікації;
організація проведення навчально-методичних зборів з керівним складом КНЗ;
узгодження призначення начальника та заступників начальника КНЗ;
організація взаємозв'язку КНЗ з вищими навчальними закладами;
узгодження з ВНЗ державної підтримки обдарованим випускникам при зарахуванні до них;
організація конторою за діяльністю КНЗ, участь в їх ліцензуванні та атестації;
узгодження навчальних планів та програм;
організація проведення предметних олімпіад та спартакіад між КНЗ.

 

На Міністерство освіти покладається забезпечення КНЗ педагогічним кадрами, підручниками, навчальними посібниками, учбовою та методичною літературою.
На Міністерства, відомства та територіальні органи влади, яким підпорядковуються КНЗ покладається забезпечення та утримання навчальних та житлових приміщень, речовим, продовольчим та іншими видами забезпечення у відповідності до штату.


Кадетські навчальні заклади в системі  безперервної освіти

Освіта у КНЗ є невід'ємною органічною складовою неперервної освіти. Вона є основою соціалізації молодої людини в суспільстві, фундаментом для подальшої її освіти чи трудової діяльності і забезпечує наступність у становленні людини в процесі її переходу від дитинства до дорослого життя.

 

Последнее изменение Среда, 30 Март 2016 06:55